Informatie

In de meeste gevallen wordt u doorverwezen voor logopedie door de school en/of het CLB. Uiteraard kan u ook op eigen initiatief een afspraak maken indien u dit wenst of wanneer u zich zorgen maakt.

De stappen die ondernomen zullen worden zijn:

 • Intakegesprek:
  Dit is een eerste gesprekje waarbij we de problemen bespreken en trachten deze te kaderen. U krijgt alle nodige info omtrent het starten van logopedie en hoe ik hierbij te werk ga. Op basis van dit gesprekje wordt er beslist welke onderzoeken dienen afgenomen te worden en naar welke arts u wordt doorverwezen.
 • Geneesheer-specialist/Huisarts:
  Meestal dient u na het intakegesprek eerst langs te gaan bij een geneesheer-specialist voor een voorschrift logopedie en eventueel aanvullende onderzoeken (gehoor). Dit voorschrift bezorgt u nadien terug aan de logopediste.
 • Onderzoek:
  Wanneer u bent langs geweest bij de geneesheer-specialist en wanneer deze het voorschrift voor onderzoek heeft ondertekend, kunnen we starten met de logopedische onderzoeken.  De resultaten hiervan worden vervolgens in een verslag gegoten voor de arts/mutualiteit/school en worden besproken met de ouders.
 • Therapie:
  Na de onderzoeksfase kan er gestart worden met gerichte therapie, aangepast aan de noden van het kind/de jongere.